Organizacja opieki w Przedszkolu od 6 maja 2020 r.

Organizacja opieki w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach
od dnia 06 maja 2020 r.

 Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie.
 W grupie może przebywać do 12 dzieci.
 Minimalna przestrzeń do zabawy, wypoczynku i zajęć z dziećmi wynosi 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 Z sali, w której przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Pozostałe przedmioty są dezynfekowane i czyszczone w miarę potrzeb.
 Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 Poszczególne grupy dzieci nie kontaktują się ze sobą.
 W miarę możliwości opiekunowie starają się zachować 1,5 m dystans społeczny.
 Personel pomocniczy i kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz
z personelem opiekującym się dziećmi.
 Dzieci w miarę możliwości będą mogły korzystać z placu zabaw.
 Urządzenia na placu zabaw są codziennie czyszczone z użyciem detergentu
i dezynfekowane.
 Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.
 W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
 W przedszkolu zostało wyznaczone miejsce do izolacji dzieci i osób z niepokojącymi objawami – sala nr 7).
Zasady przyjmowanie dzieci do Publicznego Przedszkola w Nowych Iganiach
 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu do przedszkola oraz w razie konieczności, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 Dzieciom nie wolno zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 Rodzice przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo dezynfekować ręce, osłaniać usta
i nos oraz zakładać rękawiczki jednorazowe.
 Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku przedszkola.
 Dzieci są odbierane od rodziców przez pracownika przedszkola.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani.
 Rodzice są zobowiązani do uzgodnienia z przedszkolem sposobów szybkiej komunikacji.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. numer 25 644 20 40), oddziałem zakaźnym,
a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 112 lub 999
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 Dyrektor systematycznie śledzi bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa.
 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów zakażenia koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy oraz zostaną wstrzymane przyjęcia dzieci do przedszkola. Dyrektor poinformuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach i zastosuje postępowanie zgodne z zaleceniami SANEPID-u.
 Obszar, którym przebywał i poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
Dyrektor ZO Nowe Iganie
Do pobrania: Organizacja opieki w Przedszkolu od 6 maja 2020.pdf