Informacje ogólne


Projekt POKL.09.01.01 – 14 – 005/12-00

Tytuł projektu: Mały Artysta

priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie od 01.08.2013r. do 30.06.2014r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dla kogo?

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 73 dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Cele projektu

Cel główny:

Objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w nowo otwartym przedszkolu w Nowych Iganiach w wieku 3 – 5 lat w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. oraz zwiększenie zaangażowania rodziców w życiu przedszkola

Cele szczegółowe:

1. wyrównanie  szans  edukacyjnych dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym
2. umożliwienie rodzicom udziału w zajęciach i zabawach
3. rozwijanie zainteresowań i zdolności uczestników projektu
4. ułatwienie dostępu do specjalistów w zakresie wychowania i kształcenia

Rezultaty twarde:

73 dzieci w wieku 3-5 lat będzie uczestniczyć w różnych formach edukacji przedszkolnej;
73 dzieci rozwinie umiejętności taneczne, rytmiczne;
20 dzieci zapozna się z j. angielskim;
18 dzieci rozwinie umiejętności plastyczne
16 dzieci będzie objętych terapią pedagogiczną

8 dzieci usprawni aparat mowy;

Rezultaty miękkie:

U 73 dzieci nastąpi:
wzrost pewności siebie;
wzrost samodzielności;
wzrost umiejętności autoprezentacji.

 

ZADANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE:

 REKRUTACJA:
– spotkanie z rodzicami i podpisanie deklaracji uczestnictwa

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE i OPIEKUŃCZE:
– realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
– fachowa, bezpłatna opieka nad dziećmi;
– zabawa połączona z edukacją;

Wyjazdy edukacyjne:
– „Zielone Przedszkole” – spotkanie ze sztuką w Łucznicy
– wyjazd do sali zabaw
– wyjazd do teatru
– wyjazd do manufaktury cukierków

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI:
– zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia taneczne
– zajęcia rytmiczne
– zajęcia plastyczne
– zajęcia z terapii pedagogicznej
– zajęcia z terapii logopedycznej

SZKOLENIA I  INTEGRACJA RODZICÓW:
– szkolenia dla Rodziców o tematyce:
„Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”
„Udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych”
– wyjazd integracyjny „Dzień Rodziny w Krainie Przygód”
– warsztaty rodzinne pod hasłem „Idą święta…”

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Wiesława Garbaczewska – Szumska

BIURO PROJEKTU:
– pokój wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach,
ul. Siedlecka 113, 08-103 Siedlce
tel/fax (025)6323395

e- mail: zespoliganie@wp.pl
www.iganie.gminasiedlce.pl