Rekrutacja

Uwaga!

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 na stronie głównej szkoły https://iganie.gminasiedlce.pl/

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok 2019/2020

(Listy imienne dostępne w szkole)

W dniu 22.03.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 12.02.2019 r. przez dyrektora Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.
Komisja dokonała weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Publiczne Przedszkole:
grupa 3 latków;
– liczba wolnych miejsc – 25
– liczba zakwalifikowanych dzieci – 25
Nie zakwalifikowano 6 dzieci z rocznika 2016 i 2017

grupa 4 latków:
– liczba zakwalifikowanych dzieci – 7

grupa 5 latków:
– liczba zakwalifikowanych dzieci – 3

Rodzice dzieci zakwalifikowanych obowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu do dnia 28.03.2019 – druki dostępne w sekretariacie i w załącznikach poniżej

Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Wiesława Garbaczewska – Szumska

Do pobrania:

potwierdzenie woli przedszkole (1)

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola (3 – 5 latki), w Nowych Iganiach

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siedlce z dnia 21 stycznia 2019 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do grup 3, 4 i 5 latków Przedszkola w Nowych Iganiach/
Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szk. 2019/2020.
DOKUMENT (deklarację) należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 15 lutego do 21 lutego 2019

Rodzice dzieci kandydatów do przedszkola (3, 4 , 5 latki)
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjęcia
DOKUMENTY należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 01 marca 2019 do 15 marca 2019 r.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
– wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału;
– oświadczenia: o wielodzietności rodziny; o samotnym wychowywaniu dziecka;

o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły w tym samym zespole oświatowym;
– orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodzeństwa lub rodziców;
– zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem;
– zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
– zaświadczenie z urzędu pracy;
– zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
– zaświadczenie o wpisie do CEiIDG;
– decyzja wymiaru podatku rolnego.

Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego 6-latków i rekrutacji do klas I znajduje się na stronie szkoły.

 

Pliki do pobrania:

1.karta przedszkole

2. kontynuacja edu przedszkolnej

3. Kryteria rekrutacyjne

4. zał nr 1 – wielodzietność

5. zał nr 2 – samotne wychowywanie dziecka

6. zał nr 3 – uczęszczanie rodzeństwa

7. Zarządzenie_Harmonogram rekrutacji_przedszkole